8 ม.ค.63 นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล และ ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพ.ระยอง สสจ.ระยอง และ รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯระยอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรมด้วยการตรวจการทำลาย DNA ในเลือด (comet assay) เป้าหมาย:ชลบุรีและระยอง 3,000 คน ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมทั้งอปท. อสม. แกนนำชุมชนและภาคประชาชน ซึ่งแต่ละพื้นที่รับทราบแนวทางแล้วและจะมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานต่อไป