22 ม.ค.63 ประชุม คกก.บริหารสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย มีแผนงานที่ติดตามหลายแผนงานที่สำคัญ แผนพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยเบื้องต้น การขึ้นทะเบียนพยาบาลในสถานประกอบการ ทบทวนบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การประชุมวิชาการประจำปี 2563 และที่สำคัญอีกประเด็นคือความก้าวหน้าในวิชาชีพ