21 ม.ค. 63 รพ.ระยองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 2 เรื่องศูนย์สุขภาพดีวันทำงานในสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการด้วยแนวคิด การดูแลสุขภาพองค์ (Total workers health) :การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานอาชีวอนามัยในเขตสุขภาพที่6 ขอขอบคุณหมอฟ้าและน้องใหม่ที่มาร่วมเป็นวิทยาถ่ายทอดความรู้และแนวทางการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย