7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 นำทีมโดย ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ และงานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงานโรงพยาบาลระยอง ได้เข้าร่วมดำเนินการ จัดทำ 10 รูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ให้กับบริษัท อจานต้า แพคเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) บจก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ โดยให้ความรู้ ด้านอาหาร ออกกำลังกาย การใช้ชีวิต ให้สมดุลกันพนักงาน ได้มีการตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา 6 เดือนซึ่งจะมีการติดตามพนักงานต่อ