6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยองได้ต้อนรับคณะดูงาน โรงพยาบาลน่าน โดยคุณธนิตา ฉิมวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.ระยอง ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลน่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการทำงาน การวินิจฉัยทางการพยาบาล การลงบันทึกทางการพยาบาลอาชีวอนามัย การส่งต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับหอผู้ป่วยในและแพทย์ การส่งต่อข้อมูล ในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางระบบ SSB และ COC