5 พ.ย. 62  นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าวเปิดการประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Health promotion, Tertiary care and Emergence response project : HTE) ได้รับเกียรติจาก นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานมิติใหม่ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ 10 ชุดความรู้สุขภาพคนทำงาน ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (wellness center) และ HTE Project ดูแลสุขภาพ 6 โรคสำคัญ (โรคกล้ามเนื้อและกระดูก ประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง การดูแลผู้สัมผัสสารเคมี อุบัติเหตุทางตา โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด (stroke)ครบวงจร การคลอดก่อนกำหนดในพนักงานหญิงตั้งครรภ์) โดยทีมอาชีวอนามัยและทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยี Telemetry ,Telehealth และRayong Hospital TOT help call center มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้จัดการและผู้แทนสถานประกอบการจำนวน 80 แห่ง 120 คน ณ ห้องประชุมประดู่ทอง อาคารบูรพาทิศ รพ.ระยอง