25 ต.ค.62 “สำรวจผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน” ถ้าอยู่ในโรงงานเรียก walkthrough survey บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยในงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ต้องวินิจฉัยชุมชน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มี พี่ไก่ ผอ.รพ.สต.นำทีม อสม.ในชุมชน และ ผู้แทน อบต.นาตาขวัญ เพื่อให้ทราบสถานการณ์และขนาดของปัญหา และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งติดตามผลการตรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อออกแบบระบบเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนและสื่อสารความเสี่ยงต่อไป