26-27 ก.ย. 62 รพ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำมาตรฐาน HA ฉบับใหม่สู่การปฏิบัติ ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น หวังว่าเราจะใช้ครื่องมือนี้ในการพัฒนาคุณภาพอย่างมีความสุข

เอกสารประชุมราชการเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม