27 ก.ย. 62 นพ.ชัยวัฒน์ จตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 แห่งในจังหวัดระยอง ได้แก่ อ.เมือง 6 แห่ง (รพ.สต.ก้นหนอง เนินพระ ตะพง ทับมา เขายายชุม นาตาขวัญ กระเฉด) อ.นิคมพัฒนา 2 แห่ง (รพ.สต.มะขามคู่ กระเฉด)อ. บ้านฉาง 1 แห่ง (รพ.สต.พยูน)