กันยายน 62 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเด็กผู้รับสัมผัสสารตะกั่วเพื่อให้คำแนะนำการลดการสัมผัสและการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมส่งตรวจหาระดับตะกั่ว