17 ก.ย. 62 นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการด้านอาชีวเวชกรรม โดยมีประธานและเลขา PCT และทีมอาชีวอนามัยร่วมกันออกแบบระบบบริการเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ เป็นเลิศในการให้บริการอาขีวเวชศาสตร์ของประเทศ ยังมีอีกหลายประเด็นที่จะร่วมกันพัฒนา ซึ่ง นพ.สุรพร ก้อนทอง ให้ความเห็นถึงการทบทวนบริบท จ. ระยอง พบว่า รพ.ระยอง ต้องพัฒนาตามบริบทพื้นที่ ดังนี้ “AEIOU”
A=Accidental อุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากโรงงาน, ,
E=Environmental มลพิษสิ่งแวดล้อม
I=Immigration การย้ายถิ่น และแรงงานข้ามชาติ,
O=Occupational Health สุขภาพคนทำงาน
U=Urbanization การเป็นชุมชนเมือง ปัญหโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง