2 ก.ย. 62  เวลา 08.30 น. นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในเขต EEC ในงานมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง