สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาต้นแบบบุคลากรในการปฏิบัติการตาม Protocol เรื่อง Toxicology and Severe Head injury fast track ของหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับเขตสุขภาพที่6 

โดยกำหนดการอบรม  2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลระยอง นำทีมโดยนพ.ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นางอังคณา วงศ์ทางประเสริฐ หัวหน้าพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และนางอมรรัตน์ สุขปั้น หัวหน้างานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการป้องกันอันตรายและการเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในขณะให้การช่วยเหลือผู้ได้รับสารเคมี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบโต้ภัยจากสารเคมีในระดับพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเขตสุขภาพที่ 6 สามารถปฏิบัติตามแนวทาง Protocol ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าง มีประสิทธิภาพ