3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ทีมงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยอง ร่วมกับทีมงานอุบัติเหตุและฉุกฉิน นำโดย นายแพทย์ภคพล เอี่ยมไพบูลพันธ์ นางจันทิพย์ อินทวงค์ หัวหน้าพยาบาลกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นางอมรรัตน์ สุขปั้น หัวหน้างานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออกให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเตรียมแผนการรองรับอุบัติภัยหมู่สารเคมีรั่วไหล เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และนำมาพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป.