วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 กลุ่มงงานอาชีวเวชกรรมได้จัด วิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ในเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานประมงทะเล โดยนายแพทย์ ปิยพันธ์ ปั้นดี แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ปีที่ 3  และ Journal club ในหัวข้อการวิจัยชื่อเรื่อง Journal club Occupational Safety and Health Conditions Aboard Small-and Medium-Size Fishing Vessels: Differences among Age Groups โดย นายแพทย์ ธนู นพโสภณ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ปีที่ 1 ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี