20 มิ.ย. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ขอขอบคุณรองฯ บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล เป็นประธานเปิดการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนโรคทางอาชีวเวชศาสตร์ ให้กับทีม SRRT-C รพสต. cup เมือง และ รพช. ใน จ.ระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ขอบพระคุณ อ.ดร. แสงโฉม ศิริพานิช สำนักระบาดฯ กรมควบคุมโรค ผอ.ณัฐพงศ์ แหละหมัน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาขีวเวชเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม