11-14,19-21 มิถุนายน 2562 สัปดาห์แห่งการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ ในโครงการเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพประชาชนในเขตควบคุมมลพิษประจำปี 2562 โดย ทีมเครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ระยอง และทีมงานที่เข็มแข็ง รพ.สต.เนินพระ