10 มิถุนายน 2562 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง และทีมงานอาชีวเวชกรรม นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ หัวหน้า งานการพยาบาลอาชีวอนามัย และ นพ.ลิขสิทธิ์ โสนันทะ ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง และ ผศ.ดร.กำพล นันทพงษ์ และคณะนักศึกษานานาชาติ สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาดูงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเยี่ยมชมระบบบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและอุบัตภัยสารเคมีได้แก่ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Burn Unit และ Lab Toxicology