5 มิ.ย. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมกับงานคุณภาพ นอกจาก SAR :Unit profile ,risk profile &management ระดับกลุ่มงานแล้ว ยังมีระดับ รพ.อีกส่วนTHIP_ll, ENV_HRM,HRD, DHS, CF,2P Safety:personal safety, CLT พัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์(ตามวิสัยทัศน์ของ รพ.)และ สุดท้ายคือวันนี้ที่ต้องระดมความเห็น Part IV วิเคราะห์ผลลัพธ์ระดับหน่วยงานและองค์กร ทุกงานต้องมีประสานความร่วมกับกันระหว่างทีมสหวิขาชีพจึงจะไปถึงเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน