30-31 พ.ค. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จัดอบรมเรื่องท่าทางการทำงาน และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับพนักงานเปล เพื่อให้บุคลากร มีทักษะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยท่าทางที่ถูกต้อง ช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บจากการทำงาน เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร วิทยากรโดย คุณมาริสา แก่นกิจวิบูลย์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู