29 พ.ค. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง โดย พว. จันทร์ทิพย์อินทวงศ์ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ติดตามก้าวหน้าของการเตรียมความพร้อม ในการประชุมวิชาการฯประจำปี 2562 ในวันที่ 14-15 ส.ค. 62