23-24 พ.ค. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับงานบริการสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน