22-23 พ.ค. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โดย พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ และ พว.อมรรัตน์ สุขปั้น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ในการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนเรื่องการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมตามแนวปฎิบัติการพยาบาลฯของกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการจัดทำแผนปฎิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนรวมทั้งจัดทำบันทึกทางการพยาบาล ถือเป็นเครื่อข่ายบริการพยาบาลอีก 1 พื้นที่ ที่พัฒนาศักภาพและเตรียมความพร้อมทั่งเครือข่าย