ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ร่วมกับบริษัท BMW ได้จัดนิทรรศการ และ บรรยายเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ ร่วมทั้งรับสมัครพนักงาน ที่ต้องการเลิกบุหรี่ บริษัท BMW  ได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าสมัครเลิกบุหรี่ เป็นอย่างดี