วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ประชุมพัฒนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง Mental Health  ปัญหาสุขภาพจิตในที่ทำงาน  โดย แพทย์หญิงพรวิภา กุลรัตน์  แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และแพทย์หญิงศรัณยา  ทองแสวง แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1  ในหัวข้อเรื่อง  “Depression, Anxiety and Symptoms of Stress among Hong Kong Nurse: A cross-sectional Study”  ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข มีความเข้าใจ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ