13 พ.ค. 62 รพ.ระยอง โดย พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมบุคลากรด้านสาธารณสุขรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก EEC