3 พ.ค. 62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ร่วม กับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาอาชีวเวชศาสตร์ (Service Plan) สัญจร โดยมี นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ผู้แทน สสจ.ทุกจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ครึ่งปี และผู้แทน รพศ. นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เชี่ยวชาญ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 ณ จ.ปราจีนบุรี และเยี่ยมชมสถานที่จะจัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ขอบคุณ พญ.ชีวรัตน์ ปราสารและทีมอาชีวอนามัย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้