16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก และนักศึกษาฝึกงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งพานิสิตแนะนำตัวและมาฝึกปฏิบัติ ประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562-28 มิถุนายน 2562 ดังรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. นางสาวอรญา ทองปลิว 2.นายธเนศพล อนุรักษ์ชัยกิจ 3.นางสาวเกวลิน สถิรัตน์ ซึ่งทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมขอต้อนรับ น้อง ๆ ทุกคน หวังว่า น้อง ๆ จะไดประสบการณ์ที่ดี ในสถานฝึกแห่งนี้นะค่ะ