8 พฤษภาคม 2562  ประชุมอบรมแนวทางการดำเนินงาน Wellness center