1 พ.ค.62 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการพยาบาลอาชีวอนามัยในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี” ณ รร. โกลเด้น ซิตี้ ระยอง ให้แก่พยาบาลอาชีวอนามัยในเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี คุณจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ และคุณอมรรัตน์ สุขปั้น รพ.ระยอง คุณมาริสา กองสมบัติ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชนนี และคุณเย็นฤดี แสงเพ็ชร รพ.สมุทรปราการ เป็นทีมวิทยากรบรรยายและการซ้อม Table top ขอบคุณเครือข่ายพยาบาลอาชีวอนามัยภาคตะวันออกทุกท่าน สำหรับท่านที่ไม่ได้มารอรับแผนและแนวปฏิบัติการฯเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการทำงาน