30 เม.ย. 62  ประชุมพัฒนาวิชาการเรื่อง Eye injury (อุบัติเหตุทางตาและการรักษาเบื้องต้น) โดยนายแพทย์ธนู นพโสภณ และ เรื่อง Eye Personal Protectine Equipment โดยแพทย์หญิงจินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข มีความเข้าใจ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ