ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมอุบัติภัยหมู่จากสารเคมีรั่วไหล ตามโครงการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี รพ.บ้านค่าย