1 เม.ย. 62 ต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหิดลและ รพ.นพนัตน์ราชธานี และเป็นวิทยากรบรรยาย “บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยในงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม” ให้กับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (4เดือน) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานและบทบาทด้านนี้จะมีบริการในพื้นที่เสียงมลพิษส่วนใหญ่ ต้นทุนในการให้บริการเป็นพื้นที่ชุมชน ภาคีเครือข่ายเป็นแกนนำชุมชน อปท. อสม. รพ.สต. และอื่นๆ กลไกสำคัญที่ทำให้งานขับเคลื่อนและยั่งยืนจึงต่างจากการพยาบาลดูแลกลุ่มวัยทำงาน/โรคจากการทำงาน