26 เม.ย. 62 นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นประธานประชุมความก้าวหน้าของโครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และทารกจากการได้รับสิ่งคุกคามในระหว่างตั้งครรภ์ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและทีมผู้ร่วมวิจัย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบและแนวทางการเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพและครบถ้วน