9 เม.ย. 62 พญ.จิตราพร ธนบดี รอง ผอ.ด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และทีมงาน ร่วมประชุมหารือรูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลและประชากร จังหวัดระยอง โดยมี พว.จันทร์ทพิย์ อินทวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลอาชีวอนามัยร่วมต้อนรับค่ะ งานแรกที่จะขับเคลื่อนคือทะเบียนมะเร็งประชากรของเขตสุขภาพที่ 6 และการบูรณาการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคมะเร็งในพื้นที่เสี่ยง