ในวันที่ 22 เมษายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงานได้จัดประชุม ชี้แจงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย Return to work 

     ตามที่ โรงพยาบาลระยองประกาศวิสัยทัศน์เป็นเลิศในการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ และมีเป้าหมายดำเนินการตามวิสัยทัศน์เป็นเลิศในการให้บริการอาชีวเวชศาสตร์ของประเทศ

ภายในปี 2564 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานเชื่อมโยงเพื่อตอบโจทย์ตามวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาล ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยในโรคที่กำหนดในแต่ละ PCT 

ได้รับการจัดการการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าทำงาน Return to work ครบวงจร