21 ธ.ค. 61 รพ.ระยอง ร่วมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาตร์สิ่งแวดล้อม จัดโดย สคร. 6 ผู้รวมอบรมเป็น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ได้ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่หน้างาน ที่จะนำมาพัฒนาระบบบริการ ขอบคุณสคร. 6 และผู้อบรมทุกท่าน ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้