วัน 25 ธันวาคม 2561  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี