18 ธ.ค. 61 ได้รับโอกาสจากท่าน ผอ. ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เป็นผู้แทน รพ.ระยอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตรสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์แก้วจรัส ในการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยทำงาน ณ ห้องประชุม อิมแพค เมืองทองธานี