ขอแสดงความยินดี กับคุณจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ระยอง ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “พยาบาลอาชีวอนามัยดีเด่น” ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ICOED 2018 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ