วันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม งานสร้างเสริมสุภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน ได้ให้ความรู้     กับพนักงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โดยการปรับวิธีคิด ปรับ Mind set เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ใส่ใจสุขภาพ ดูและสุขภาพ  ...