บรรยายวิชาการ “Update การตรวจสมรรภาพการได้ยิน การมองเห็น สมรรถภาพปอด สมรรถภาพทางกายและการแปลผล” ในการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 พย. 61 ขอบพระคุณ อ.รุจิภาส อ. วันเพ็ญและทีมงานที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมสร้างเครือข่ายการพยาบาลอาชีวอนามัย “เก่ง ดี มีเครือข่าย”