27-30 พ.ย. 61 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องสถาณการณ์และความต้องการบริการอาชีวเวชศาสตร์ของสถานประกอบการในจังหวัดระยอง ในการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยภาคเหนือ ณโรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่