6 พ.ย. 61 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ อสม. แกนนำชุมชน จทน.รพสต. กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ รพ.สต. บ้านยายจั่น เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ ได้รับการตอบรับและร่วมกันประเมินภาวะสุขภาพชุมชน