21-22 พ.ย. 61 ประชุม “เสริมพลังคลินิกโรคจากการทำงาน” นำเสนอผลการดำเนินงาน ผลงานเด่นและนวัตกรรม และจัดทำแผนพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงานเครือข่ายคลินิกฯภาคตะวันออก ในนามแม่ข่ายขอขอบคุณ ลูกข่ายทุกท่านที่ร่วมแรงรวมใจพัฒนางานอาขีวอนามัยจนมีผลงานเด่น นวัตกรรม ให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ ขอบพระคุณ อ. ผู้วิพากษ์ ที่ให้ความเห็นอันทรงคุณค่า จะนำไปพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพต่อไป