13-15 พ.ย. 61 การประชุม “ปฏิรูประบบบริการพยาบาลในยุค Digital Health” มีการชี้แจงตัวชี้วัดทางการพยาบาล ประกอบด้วย Funtion base และ Agenda base ในปีนี้ มีของงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 1 ตัวชี้วัด คือร้อยละของหน่วยบริการ ระดับ A,M1 จัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมายพื้นที่เสี่ยงมลพิษ 46 จังหวัด