ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออกร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนอพยพหนีไฟบริษัทมาสเตอร์แพ็ค เอเชีย จำกัด วันที่ 16 พ.ย 61เพื่อประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการซ้อมแผนด้านการปฏิบัติตัวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 

ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งลดอัตราการเสี่ยง ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย