13 พ.ย. 61  นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ร่วมต้อนรับ นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตนราชธานี ดร.วรรณา จงจิตไพศาล หัวหน้าพยาบาลอาชีวอนามัย รพ.นพรัตนฯ และ แพทย์ พยาบาล ผู้แทนจาก เครือข่ายคลินิกภาคตะวันออก ในการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินมาตรฐานคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อพัฒนา ยกระดับบริการให้คนวัยทำงานเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและพึงพอใจมากขึ้น