21 ต.ค. 63 Topic วิชาการเรื่อง Adult Health Maintenance การดำรงรักษาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ นำเสนอโดย พญ.อาภาศิริ แต่งประกอบ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3