การสรุปเชิงสาเหตุทางระบาดวิทยาในโรคจากการทำงาน โดย นพ.วิทวัส สุรวัฒนสกุล